تبدیل و کدگذاری عکس با Base64

.gif, .png, .jpg, .jpeg, .svg مجاز است
شما با استفاده از این ابزار می توانید تصاویر موردنظرتان را آپلود کرده و آن را به کد Base64 تبدیل کنید. این کد می توانید تصویر شما را در سایت ها نمایش دهد. با این کار دیگر نیازی نیست تصویر موردنظرتان را با لینک مستقیم در سایت ها قرار دهید. شما با این ابزار همچنین می توانید کدهای Base64 تصویر را به یک تصویر تبدیل کنید سپس آن را ذخیره نمایید و آن را در مکانی آپلود کرده و از لینک مستقیم آن استفاده کنید.

ابزار محبوب