فشرده سازی کد HTML

در این ابزار شما می توانید کد HTML موردنظرتان را وارد کنید و اجازه دهید با حذف کامنت ها و فاصله ها و فضاها و عبارات غیرضروری از کد، نسبت به فشرده سازی کد و حجم آن اقدام کنید. با این کار سرعت پردازش کد شما افزایش خواهد یافت

ابزار محبوب