سنجش قدرت و استحکام رمزعبور (پسورد)

تعداد کاراکتر رمزعبور
میزان استحکام
در اینجا می توانید رمزعبور موردنظرتان را وارد کنید تا از میزان استحکام و قدرت آن مطلع شوید. این ابزار بر اساس استانداردها و الگوریتم های خاص، رمزعبور وارد شده را بررسی می کند و میزان امنیت و استحکام آن را محاسبه خواهد کرد تا مطمئن شوید رمزعبورتان ساده و قابل هک نباشد

ابزار محبوب