بررسی ایمن و پاک بودن سایت یا صفحه اینترنتی

لینک سایت یا صفحه موردنظرتان را وارد کنید تا از وجود بدافزار و ویروس و یا پاک بودن آن صفحه مطلع شوید! این ابزار پس از وارد نمودن آدرس صفحه مورد نظر، با اتصال به دیتابیس سایت VirusTotal.com آن صفحه را بررسی کرده و در صورتی که بدافزار یا ویروسی را در صفحه شناسایی کند به نتیجه را به اعلام خواهد نمود

ابزار محبوب