تولیدکننده پسوند آدرس سایت (Slug)

این ابزار جمله وارد شده را به یک عبارت مناسب برای استفاده در آدرس یک صفحه تبدیل می کند. منظور از آدرس سایت همان Slug است که پس از آدرس اصلی سایت برای شناسایی صفحه سایت استفاده می شود. کافیست متن موردنظرتان را در این ابزار وارد کنید، تا فاصله ها را با خط تیره و کاراکترهای خاص را از متن حذف کرده تا بتوانید به راحتی از آن در آدرس یک صفحه استفاده کنید

ابزار محبوب