فرمت کننده و زیباساز کد SQL

کد SQL خود را وارد کنید تا به صورت فرمت شده و زیبا و خوانا تبدیل شود! این ابزار کد کوئری SQL و دستورات را دریافت کرده و دستورات و پارامترها و مقادیر را به صورت مشخص و جداگانه لیست خواهد کرد و می توانید بفهمید مقادیر و اطلاعات برای چه قسمت و بخشی هستند!

ابزار محبوب