بررسی ریدایرکت صفحه سایت - URL redirect

این ابزار ریدایرکت های انجام شده در یک صفحه از سایت از نوع 301 و 302 را تا 10 ریدایرکت انجام شده بررسی می کند. اگر وب سایت شما آلوده شده باشد و مدام به سایت های دیگر ریدایرکت می شود، می توانید با این ابزار تشخیص دهید که صفحه مورد نظرتان به چه لینک هایی به ترتیب ریدایرکت می شود.

ابزار محبوب