اطلاعات کامل DNS

برای دریافت اطلاعات کامل DNS سایت موردنظر، آدرس سایت را بدون پیشوند و پروتکل و تنها به صورت betalk.ir وارد نمایید. تمامی اطلاعات دریافتی از اطلاعات گلوبال هست و اگر به تازگی سرور سایت خود را تغییر داده اید ممکن است اطلاعات قدیمی برایتان نمایش داده شود که در اینصورت باید چند ساعت بعد تلاش کنید!

ابزار محبوب