استخراج پارامترها و اطلاعات از URL

با وارد کردن آدرس اینترنتی و لینک، اطلاعات و پارامترهای داخل لینک را بطور دقیق و مشخص مشاهده کنید. برای مثال آدرس هایی مانند https://betalk.ir/?search=test&p=test1 که داخل لینک آنها اطلاعات زیادی به صورت پارامتر و کوئری وجود دارد را می توانید با این ابزار بطور دقیق اطلاعات آنها را استخراج نمایید

ابزار محبوب